Ogólne warunki handlowe dla YDOLO

Identyfikacja

BV Pro Sales Care, zwana dalej „YDOLO” Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (Belgia) VAT BE 0736.777.356 E-mail: info@ydolo.be Strona internetowa: www.ydolo.be

Ogólnie

Strona internetowa YDOLO oferuje swoim klientom możliwość zakupu produktów w sklepie internetowym online.

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdego zamówienia złożonego przez osobę odwiedzającą tę stronę internetową (zwaną dalej „Klientem”). Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego YDOLO, Klient musi wyraźnie zaakceptować niniejsze ogólne warunki, wyrażając tym samym zgodę na ich zastosowanie z wyłączeniem wszystkich innych warunków.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi być pełnoletni. Jeśli Klient jest niepełnoletni, zamówienie musi zostać złożone przez rodziców lub przedstawiciela ustawowego.

Ceny

Wszystkie podane ceny są wyrażone w euro i zawsze zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki lub opłaty należne od Klienta, chyba że określono inaczej. Jeśli naliczane są koszty dostawy, rezerwacji lub administracyjne, zostaną one podane osobno.

Wszystkie oferty są ważne tak długo, jak są podane na stronie internetowej YDOLO. Podane ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W przypadku złożenia zamówienia obowiązuje cena obowiązująca w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem oczywistych pomyłek lub błędów w cenach.

Asortyment

Pomimo faktu, że strona internetowa YDOLO jest tworzona z największą możliwą starannością, nadal możliwe jest, że oferowane informacje są niekompletne, zawierają istotne błędy lub nie są aktualne. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie są wiążące dla YDOLO. W odniesieniu do poprawności i kompletności oferowanych informacji, YDOLO jest związane jedynie obowiązkiem zachowania należytej staranności. YDOLO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w przypadku oczywistych błędów rzeczowych, błędów w składzie lub druku.

Jeśli Klient ma konkretne pytania dotyczące, na przykład, rozmiarów, kolorów, dostępności, czasu dostawy lub sposobu dostawy, Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@ydolo.eu.

Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów i może zostać zmieniona lub wycofana przez YDOLO w dowolnym momencie. YDOLO nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktu. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

Klient może zakupić produkty na stronie internetowej i musi wykonać opisane tam kroki, w tym między innymi wskazać żądane produkty i ich ilość, zakończyć procedurę płatności i wypełnić dane osobowe wymagane do otrzymania dowodu zakupu i dostawy produktów. Każdy krok w procesie sprzedaży jest wyjaśniony na stronie internetowej. Klient ma możliwość sprawdzenia i skorygowania swojego zamówienia przed dokonaniem płatności.

Zakup nie jest ostateczny, dopóki nie otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem od YDOLO.

Dowód zakupu zostanie zawsze wysłany do Klienta e-mailem podsumowującym główne szczegóły zakupu. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie tej wiadomości e-mail. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia zakupu, może skontaktować się z YDOLO za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@ydolo.eu.

YDOLO działa wyłącznie na terytorium Belgii, Holandii i Luksemburga. Zamówienie może zostać przyjęte tylko wtedy, gdy adres dostawy znajduje się w Belgii, Holandii lub Luksemburgu.

Dostawa i przeniesienie ryzyka

Wszystkie artykuły są dostarczane na adres podany przez Klienta. Klient jest odpowiedzialny za poprawność podanego adresu e-mail i adresu pocztowego.

Uzgodnione terminy dostaw są orientacyjne i nie są ściśle wiążące dla YDOLO. Wszelkie opóźnienia, jeśli nie są rzeczywiście nieuzasadnione i wynikają wyłącznie z winy YDOLO, nie mogą zatem stanowić podstawy do rozwiązania umowy i/lub obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

Zmiany w zamówieniu automatycznie prowadzą do rozsądnego wydłużenia proponowanych terminów dostaw.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta od momentu, w którym on (lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem) przejmuje fizyczne posiadanie przedmiotów. Jednakże ryzyko przechodzi na Klienta już w momencie dostawy do przewoźnika, jeżeli przewoźnik został poinstruowany przez Klienta do transportu przedmiotów, a YDOLO nie zaoferowało takiego wyboru.

Siła wyższa

W przypadku „przyczyny obcej”, nawet jeśli nie prowadzi ona do trwałej i/lub absolutnej niemożności wykonania, YDOLO jest prawnie upoważnione do zawieszenia lub jednostronnego anulowania swoich zobowiązań, po uprzednim powiadomieniu Klienta. W takim przypadku YDOLO nie może być zobowiązane do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Takie samo prawo przysługuje Klientom, którzy dokonują zakupów online w YDOLO jako konsumenci, tj. każda osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem Konsumentem”).

Własność

Dostarczone artykuły pozostają wyłączną własnością YDOLO do momentu dokonania pełnej zapłaty przez Klienta.

Płatność

Mogą Państwo zapłacić za artykuły za pomocą metod płatności online wymienionych na stronie internetowej. Klient musi być odpowiedzialny za koszty naliczone przez jego instytucję finansową za przekazanie kwoty zakupu do YDOLO.

Po dokonaniu płatności Klient otrzyma – na życzenie – fakturę pocztą elektroniczną. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę pocztą tradycyjną, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 15 EUR za fakturę.

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotów

Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

Klient będący konsumentem, tj. każda osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem, ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w art. VI.50 § 2 KC i art. VI.51 KC. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument-klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w fizyczne posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować YDOLO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) i niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu zwrotu produktu. artykuły nieuszkodzone i nieużywane. Bezpośrednie koszty zwrotu artykułów ponosi Konsument-Klient. Zwracane mogą być wyłącznie artykuły w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami i fakturą lub dowodem zakupu. Po wskazaniu przez konsumenta, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone w terminie, np. za pomocą dowodu wysyłki.

YDOLO dokona zwrotu płatności Konsumentowi-Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta-Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument-Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument-Klient nie zostanie obciążony kosztami takiego zwrotu.

dostarczenia towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją Konsumenta-Klienta lub wyraźnie przeznaczonych dla konkretnej osoby;

dostawa towarów, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;

dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostawie;

dostawa towarów, które ze względu na swój charakter są nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie.

W celu odstąpienia od umowy Konsument-Klient może skorzystać ze wzoru formularza znajdującego się w Załączniku 2 do VI WER:

Niniejszym informuję [imię i nazwisko], że odstępuję od naszej umowy dotyczącej sprzedaży następujących towarów [towar] / świadczenia następującej usługi [usługa].

Zamówione w dniu [data] otrzymane w dniu [data].

Imię i nazwisko konsumenta, adres konsumenta(-ów), data, podpis konsumenta.

Proszę wypełnić i przesłać niniejszy formularz odstąpienia od umowy, jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy:

Do BV Pro Sales Care Kweekstraat 104 8560 Wevelgem Belgia

Lub

info@ydolo.eu

Reklamacje i odpowiedzialność

O ile przyjęcie dostawy nie nastąpiło w sposób wyraźny, reklamacje dotyczące zgodności dostarczonych towarów należy składać listem poleconym, podając przyczyny, w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy, a w każdym razie przed oddaniem towarów do użytku i przed otwarciem opakowania.

Towary zakupione przez Klienta od YDOLO podlegają ustawowej gwarancji. W przypadku wykrycia wady ukrytej Klient zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym YDOLO.

Odpowiedzialność YDOLO wobec Klienta jest w każdym przypadku ograniczona do bezpośrednich i przewidywalnych uszkodzeń dostarczonych towarów i nie przekracza kwoty zafakturowanej i otrzymanej za zamówienie. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli jest to wynikiem „przyczyny zewnętrznej”.

Odpowiedzi na reklamacje składane do YDOLO będą udzielane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, YDOLO odpowie w ciągu 14 dni z powiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

W przypadku reklamacji konsument powinien najpierw skontaktować się z YDOLO. Jeśli sklep internetowy jest stowarzyszony z Stichting WebwinkelKeur i w przypadku skarg, których nie można rozwiązać w drodze wzajemnych konsultacji, konsument powinien skontaktować się ze Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), która będzie bezpłatnie pośredniczyć. Proszę sprawdzić, czy dany sklep internetowy posiada aktualne członkostwo na stronie https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Jeśli rozwiązanie nadal nie zostanie znalezione, konsument ma możliwość rozpatrzenia jego skargi przez niezależną komisję rozjemczą wyznaczoną przez Stichting WebwinkelKeur, której decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Przekazanie sporu do tej komisji spornej wiąże się z kosztami, które konsument musi zapłacić danej komisji. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).

Jeśli reklamacja zostanie uznana przez YDOLO za zasadną, YDOLO według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony internetowej YDOLO są chronione prawami własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność YDOLO.

Postanowienia różne

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i obowiązywanie pozostałych postanowień.

Niewyegzekwowanie przez YDOLO w dowolnym momencie któregokolwiek z praw wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach lub niewykonanie któregokolwiek z tych praw nigdy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia i nigdy nie wpłynie na ważność takich praw.

W przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy w Gandawie, oddział Kortrijk.

W odniesieniu do konsumenta-klienta, w przypadku sporu, tylko sądy wskazane w artykule 624 Ger. W.. Zastosowanie ma prawo belgijskie.