Algemene voorwaarden voor YDOLO

Identificatie

BV Pro Sales Care, hierna ‘YDOLO’ genoemd Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (België) BTW BE 0736.777.356 E-mail: info@ydolo.be Website: www.ydolo.be

In het algemeen

De YDOLO-website biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar online winkel online te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die door een bezoeker van deze website (hierna de ‘Klant’) wordt geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de YDOLO webwinkel dient de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waardoor de Klant akkoord gaat met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. Als de Klant minderjarig is, moet de bestelling door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden geplaatst.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere door de Klant te betalen belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website van YDOLO staan ​​vermeld. De aangegeven prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die geldt op het moment van de bestelling, behoudens kennelijke vergissingen of fouten in de prijsstelling.

Assortiment

Ondanks het feit dat de website van YDOLO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YDOLO niet. YDOLO is ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. YDOLO is in geen geval aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, wordt de Klant verzocht vooraf per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice via info@ydolo.eu

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door YDOLO worden aangepast of ingetrokken. YDOLO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

De Klant kan de artikelen op de website kopen en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals onder meer het aangeven van de gewenste artikelen en het gewenste aantal, het voltooien van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens die nodig zijn om het aankoopbewijs te ontvangen. en de levering van de artikelen. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te controleren en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De aankoop is pas definitief als u de bevestigingsmail van YDOLO ontvangt.

Er wordt steeds per e-mail een aankoopbewijs naar de Klant gestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij per e-mail contact opnemen met YDOLO op info@ydolo.eu.

YDOLO is enkel actief op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg. Een bestelling kan enkel aanvaard worden indien het leveringsadres zich in België, Nederland of Luxemburg bevindt.

6. Levering en risico-overgang

Alle artikelen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres en postadres.

De overeengekomen levertijden zijn indicatief en binden YDOLO niet strikt. Elke vertraging, indien deze niet werkelijk onredelijk is en uitsluitend aan YDOLO te wijten is, kan derhalve geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot de verplichting tot het betalen van enige schadevergoeding.

Wijzigingen in de bestelling leiden automatisch tot een redelijke verlenging van de voorgestelde levertijden.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de zaken te vervoeren en deze keuze niet door YDOLO werd geboden.

7. Overmacht

In the event of “foreign cause”, even if it does not lead to permanent and/or absolute impossibility of performance, YDOLO is legally authorized to suspend or unilaterally cancel its obligations, after having notified the Customer. In that case, YDOLO cannot be obliged to pay any compensation. The Customers who purchase items online from YDOLO in their capacity as consumers, i.e. any natural person who acts for purposes outside his trade, business, craft or profession (hereinafter referred to as the ‘Consumer Customer’) , have the same right.

8. Eigendom

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van YDOLO totdat de volledige betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.

9. Betaling

U kunt de artikelen betalen via de online betaalmethoden die op de website staan ​​vermeld. De Klant moet verantwoordelijk zijn voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het aankoopbedrag naar YDOLO.

Na betaling ontvangt de Klant – indien gewenst – een factuur per e-mail. Indien de Klant de factuur per reguliere post wenst te ontvangen, wordt een meerkost van € 15,- per factuur aangerekend.

10. Herroepingsrecht en retourneren

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Consumentenklanten.

De Consument-klant, dat wil zeggen iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, beschikt over een termijn van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te herroepen, zonder dat hij daarvoor andere kosten hoeft te dragen dan de vermeld in artikel VI.50 § 2 WER en artikel VI.51 WER. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de consument-klant of een door de consument-klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument-Klant YDOLO binnen de bovengenoemde termijn door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen en onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om het product terug te sturen. artikelen onbeschadigd en ongebruikt. De directe kosten van het retourneren van de artikelen komen voor rekening van de Consument-klant. Alleen artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs, kunnen geretourneerd worden. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

YDOLO vergoedt de Consumentklant via hetzelfde betaalmiddel waarmee de Consumentklant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Consumentklant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de Consument-Klant voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  • de levering van goederen die volgens specificaties van de Consument-klant zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen.

Voor de herroeping kan de Consument-Klant gebruik maken van het modelformulier in Bijlage 2 van het VI WER-boek:

Hierbij laat ik [naam] weten dat ik onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende goederen [goed] / levering van de volgende dienst [dienst] herroep.

Besteld op [datum] ontvangen op [datum].

Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening consument.

Vul dit modelformulier voor herroeping alleen in en stuur het mee als u de overeenkomst wilt herroepen:

Aan BV Pro Sales Care Kweekstraat 104 8560 Wevelgem België

Of

info@ydolo.eu

11. Klachten & aansprakelijkheid

Voor zover aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden, dienen klachten over de conformiteit van de geleverde zaken per aangetekende brief en gemotiveerd te worden ingediend binnen de 7 werkdagen na levering en in ieder geval vóór ingebruikname van de zaken en vóór het openen van de verpakking.

Op de goederen die de Klant bij YDOLO koopt, is de wettelijke garantie van toepassing. Indien een verborgen gebrek wordt ontdekt, moet de Klant YDOLO zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

De aansprakelijkheid van YDOLO jegens de Klant is in alle gevallen beperkt tot directe en voorzienbare schade aan de geleverde goederen en bedraagt ​​niet meer dan het voor de bestelling gefactureerde en ontvangen bedrag. Geen van beide partijen is jegens de ander aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen indien deze het gevolg is van een “oorzaak van buitenaf”.

Bij YDOLO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YDOLO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument eerst contact op te nemen met YDOLO. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal kosteloos bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een actueel lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er nog geen oplossing gevonden worden, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur benoemde onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel de ondernemer als de consument met deze bindende uitspraak instemmen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die de consument aan de betreffende commissie moet betalen. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Indien een klacht door YDOLO gegrond wordt bevonden, zal YDOLO, naar haar keuze, de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de YDOLO-website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van YDOLO.

13. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen aantasten.

Het nalaten op enig moment door YDOLO om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af ​​te dwingen, of enig recht daarvan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bij betwisting is uitsluitend de Rechtbank Gent, afdeling Kortrijk, bevoegd.

Met betrekking tot de consument-klant kunnen in geval van een geschil uitsluitend de rechtbanken aangewezen in artikel 624 Ger. W. gemachtigd. Het Belgische recht is van toepassing.