Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για το YDOLO

Αναγνώριση

BV Pro Sales Care, εφεξής «YDOLO» Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (Βέλγιο) VAT BE 0736.777.356 E-mail: info@ydolo.be Website: www.ydolo.be

Σε γενικές γραμμές

Ο δικτυακός τόπος YDOLO προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα να αγοράζουν είδη από το ηλεκτρονικό του κατάστημα μέσω διαδικτύου.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από έναν επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής ο «πελάτης»). Κατά την υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος YDOLO, ο Πελάτης πρέπει να αποδέχεται ρητά τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμφωνώντας έτσι με την εφαρμογή τους, αποκλείοντας όλους τους άλλους όρους.

Για να υποβάλει μια παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να είναι ενήλικας. Εάν ο Πελάτης είναι ανήλικος, η παραγγελία πρέπει να γίνει από τους γονείς ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Τιμές

Όλες οι αναφερόμενες τιμές εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, πάντα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των άλλων φόρων ή εισφορών που βαρύνουν τον Πελάτη, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Εάν χρεώνονται έξοδα παράδοσης, κράτησης ή διαχείρισης, αυτά θα αναφέρονται ξεχωριστά.

Όλες οι προσφορές ισχύουν για όσο διάστημα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της YDOLO. Οι αναγραφόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση παραγγελίας, η τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας ισχύει για την παραγγελία αυτή, με την επιφύλαξη προφανών λαθών ή σφαλμάτων στην τιμολόγηση.

Ποικιλία

Παρά το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος YDOLO έχει συνταχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, δεν αποκλείεται οι προσφερόμενες πληροφορίες να είναι ελλιπείς, να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα ή να μην είναι ενημερωμένες. Προφανή λάθη ή σφάλματα στην προσφορά δεν είναι δεσμευτικά για την YDOLO. Όσον αφορά την ορθότητα και την πληρότητα των προσφερόμενων πληροφοριών, η YDOLO δεσμεύεται μόνο από μια υποχρέωση μέσων. Η YDOLO σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση προφανών υλικών λαθών, τυπογραφικών ή εκτυπωτικών σφαλμάτων.

Εάν ο Πελάτης έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά, για παράδειγμα, με τα μεγέθη, το χρώμα, τη διαθεσιμότητα, το χρόνο παράδοσης ή τον τρόπο παράδοσης, ο Πελάτης καλείται να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ydolo.eu.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί από την YDOLO ανά πάσα στιγμή. Η YDOLO δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει τα είδη στον ιστότοπο και πρέπει να ολοκληρώσει τα βήματα που περιγράφονται εκεί, μεταξύ άλλων, την αναγραφή των επιθυμητών ειδών και της ποσότητας, την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη λήψη της απόδειξης αγοράς. και την παράδοση των ειδών. Κάθε βήμα της διαδικασίας πώλησης εξηγείται στον ιστότοπο. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει την παραγγελία του πριν από την πληρωμή.

Η αγορά δεν είναι οριστική έως ότου λάβετε το e-mail επιβεβαίωσης από την YDOLO.

Μια απόδειξη αγοράς θα αποστέλλεται πάντοτε στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία συνοψίζονται οι κύριες λεπτομέρειες της αγοράς. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ο Πελάτης δεν λάβει επιβεβαίωση αγοράς, μπορεί να επικοινωνήσει με την YDOLO μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ydolo.eu.

Η YDOLO λειτουργεί μόνο στην επικράτεια του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του Λουξεμβούργου. Μια παραγγελία μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες ή το Λουξεμβούργο.

Παράδοση και μεταβίβαση του κινδύνου

  Όλα τα είδη παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει.

  Οι συμφωνημένοι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και δεν δεσμεύουν αυστηρά την YDOLO. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, εφόσον δεν είναι πραγματικά αδικαιολόγητη και οφείλεται αποκλειστικά στην YDOLO, δεν μπορεί συνεπώς να οδηγήσει σε λύση της σύμβασης ή/και σε υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης.

  Οι αλλαγές στην παραγγελία οδηγούν αυτομάτως σε εύλογη παράταση των προτεινόμενων χρόνων παράδοσης.

  Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταβαίνει στον Πελάτη από τη στιγμή που αυτός (ή ένας τρίτος που υποδεικνύεται από αυτόν, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας) λαμβάνει τη φυσική κατοχή των αντικειμένων. Ωστόσο, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Πελάτη ήδη από την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον Πελάτη να μεταφέρει τα αντικείμενα και η επιλογή αυτή δεν προσφέρθηκε από την YDOLO.

  Ανωτέρα βία

   Σε περίπτωση «ξένης αιτίας», ακόμη και αν αυτή δεν οδηγεί σε μόνιμη ή/και απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης, η YDOLO είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη να αναστείλει ή να ακυρώσει μονομερώς τις υποχρεώσεις της, αφού ενημερώσει τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η YDOLO δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι Πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω διαδικτύου από την YDOLO με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές, δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του (εφεξής «Καταναλωτής Πελάτης») , έχουν το ίδιο δικαίωμα.

   Ιδιοκτησία

    Τα παραδιδόμενα είδη παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της YDOLO μέχρι την πλήρη εξόφληση από τον Πελάτη.

    Πληρωμή

     Μπορείτε να πληρώσετε για τα αντικείμενα μέσω των ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής που αναφέρονται στον ιστότοπο. Ο Πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα έξοδα που χρεώνονται από το χρηματοπιστωτικό του ίδρυμα για τη μεταφορά του ποσού αγοράς στην YDOLO.

     Μετά την πληρωμή, ο Πελάτης θα λάβει – εφόσον το επιθυμεί – ένα τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να λάβει το τιμολόγιο ταχυδρομικώς, θα χρεωθεί επιπλέον κόστος 15 ευρώ ανά τιμολόγιο.

     Δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής

      Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για τους Καταναλωτές Πελάτες.

      Ο Καταναλωτής-Πελάτης, δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του, έχει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα εκτός από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο VI.50 § 2 ΑΚ και στο άρθρο VI.51 ΑΚ. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής-πελάτης ή τρίτος που έχει υποδείξει ο καταναλωτής-πελάτης και δεν είναι ο μεταφορέας αναλαμβάνει τη φυσική κατοχή του αντικειμένου.

      Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής-Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την YDOLO για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός της ανωτέρω προθεσμίας με σαφή δήλωση (π.χ. εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή του προϊόντος. αντικειμένων άθικτα και αχρησιμοποίητα. Τα άμεσα έξοδα επιστροφής των ειδών βαρύνουν τον Καταναλωτή-Πελάτη. Μπορούν να επιστραφούν μόνο τα είδη στην αρχική τους συσκευασία, μαζί με όλα τα παρελκόμενα και το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Αφού ο καταναλωτής δηλώσει ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι τα παραδοθέντα προϊόντα επιστράφηκαν εγκαίρως, π.χ. με απόδειξη αποστολής.

      Η YDOLO θα επιστρέψει στον Καταναλωτή-Πελάτη το προϊόν μέσω του ίδιου μέσου πληρωμής με το οποίο ο Καταναλωτής-Πελάτης πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Καταναλωτής-Πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά διαφορετικά- σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής-Πελάτης δεν θα χρεωθεί για την εν λόγω επιστροφή.

      την παράδοση αγαθών που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή-Πελάτη ή προορίζονται σαφώς για συγκεκριμένο πρόσωπο,

      την παράδοση αγαθών που αλλοιώνονται γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής,

      η παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφραγίδα έχει παραβιαστεί μετά την παράδοση,

      η παράδοση αγαθών που από τη φύση τους αναμειγνύονται αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση.

      Για την ανάκληση, ο καταναλωτής-πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου του Παραρτήματος 2 του βιβλίου VI WER:

      Με το παρόν γνωστοποιώ [όνομα] ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μας σχετικά με την πώληση των ακόλουθων αγαθών [αγαθό] / παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας [υπηρεσία].

      Παραγγέλθηκε στις [ημερομηνία] παραλήφθηκε στις [ημερομηνία].

      Ονοματεπώνυμο του καταναλωτή, διεύθυνση του/των καταναλωτή/ών, ημερομηνία, υπογραφή του καταναλωτή.

      Συμπληρώστε και στείλτε το παρόν υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

      Προς: BV Pro Sales Care Kweekstraat 104 8560 Wevelgem Βέλγιο

      Ή

      info@ydolo.eu

      Παράπονα & ευθύνη

       Εφόσον δεν έχει γίνει ρητή αποδοχή της παράδοσης, τα παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωση των παραδοθέντων αγαθών πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή, αιτιολογημένα, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παράδοση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση των αγαθών και πριν από το άνοιγμα της συσκευασίας.

       Τα αγαθά που αγοράζει ο πελάτης από την YDOLO υπόκεινται στη νόμιμη εγγύηση. Σε περίπτωση ανακάλυψης κρυμμένου ελαττώματος, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την YDOLO το συντομότερο δυνατό.

       Η ευθύνη της YDOLO έναντι του Πελάτη περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην άμεση και προβλέψιμη ζημία των παραδοθέντων αγαθών και δεν υπερβαίνει το ποσό που τιμολογήθηκε και εισπράχθηκε για την παραγγελία. Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εάν αυτή είναι αποτέλεσμα «εξωτερικής αιτίας».

       Τα παράπονα που υποβάλλονται στην YDOLO απαντώνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμα μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, η YDOLO θα απαντήσει εντός της περιόδου των 14 ημερών με ειδοποίηση παραλαβής και ένδειξη του πότε ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει λεπτομερέστερη απάντηση.

       Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, προκύπτει διαφορά η οποία υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

       Σε περίπτωση παραπόνων, ο καταναλωτής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την YDOLO. Εάν το διαδικτυακό κατάστημα είναι συνδεδεμένο με το Stichting WebwinkelKeur και σε περίπτωση παραπόνων που δεν μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαία συνεννόηση, ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με το Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), το οποίο διαμεσολαβεί δωρεάν. Ελέγξτε αν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τρέχουσα συνδρομή μέσω του https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Σε περίπτωση που και πάλι δεν βρεθεί λύση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το παράπονό του από την ανεξάρτητη επιτροπή διαφορών που έχει οριστεί από το Stichting WebwinkelKeur, η απόφαση της οποίας είναι δεσμευτική και τόσο ο έμπορος όσο και ο καταναλωτής συμφωνούν με αυτή τη δεσμευτική απόφαση. Η υποβολή της διαφοράς στην εν λόγω επιτροπή διαφορών συνεπάγεται έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στην εν λόγω επιτροπή. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή καταγγελιών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR (http://ec.europa.eu/odr).

       Εάν μια καταγγελία κριθεί βάσιμη από την YDOLO, η YDOLO θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει, κατά την κρίση της, τα παραδοθέντα προϊόντα δωρεάν.

       Πνευματική ιδιοκτησία

        Όλα τα στοιχεία του δικτυακού τόπου της YDOLO προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της YDOLO.

        Διάφορες διατάξεις

         Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή ακυρώσιμη, αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

         Η παράλειψη της YDOLO να επιβάλει οποτεδήποτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της, δεν θα θεωρείται ποτέ παραίτηση από την εν λόγω διάταξη και δεν θα επηρεάζει ποτέ την εγκυρότητα των εν λόγω δικαιωμάτων.

         Σε περίπτωση διαφοράς, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια της Γάνδης, τμήμα Kortrijk.

         Όσον αφορά τον καταναλωτή-πελάτη, σε περίπτωση διαφοράς, μόνο τα δικαστήρια που ορίζονται στο άρθρο 624 Ger. W. εξουσιοδοτημένα